صدور گواهی یکسان برای تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس
1396/12/20

به اطلاع کلیه پژوهشگران و نویسندگان محترم میرساند که تمامی گواهی های صادر شده از طرف دبیرخانه برای نویسندگان مقالات یکسان خواهد بود و هیچ تفاوتی بین افراد ثبت نام کننده حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.

گواهی شرکت کنندگان غیرحضوری از طریق پست پیشتاز، برای ایشان ارسال خواهد شد.