دریافت مقاله و ثبت نام نهایی تا شنبه، هشتم اردیبشهت ماه
1397/02/02

با توجه به استقبال گسترده  و درخواست مکرر شما پژوهشگران محترم و براساس مصوبه شورای پژوهش کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس از 5 اردیبهشت ماه به شنبه 8 اردیبهشت ماه تغییر یافت.

لذا کلیه پژوهشگران محترمی که تاکنون موفق به ارسال مقاله یا ثبت نام نشده اند می توانند، ثبت نام خود را تا روز شنبه  نهایی کنند.