جلسه هماهنگی اعضای شورای راهبردی کنفرانس
1396/11/18

 

جلسه هماهنگی اعضای شورای راهبردی کنفرانس در تاریخ چهارشنبه 1396/11/18 جهت آخرین هماهنگی ها در محل دبیرخانه برگزار شد و طی آن برنامه زمان بندی در خصوص مکان حضور پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و مهمانان همایش، نشست های تخصصی حین برگزاری همایش، پنل های علمی و نحوه مشارکت پژوهشگران ارجمند تبادل نظر گردید. جلسه بعدی اعضای شورای راهبردی همایش روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25 برگزار خواهد شد و طی آن اعضای کمیته ی اجرایی موظف خواهند بود تا تاریخ ذکر شده گزارش عملی از فعالیت های خود ارائه دهند.